دسته بندی : الگوهای چارت

آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی دو قله (Double Top Reversal)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی دو قله، یک الگوی بازگشتی خرسی است که در نمودار های میله ای، خطی و کندل استیک قابل...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی دو دره (Double Bottom Reversal)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی دو دره یک الگوی بازگشتی گاوی است که در نمودار های میله ای، خطی و کندل استیک قابل...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سه قله (Three Top)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی سه قله الگویی است که در یک روند صعودی شکل می گیرد و روند را به حالت نزولی...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سه دره (Three Bottom)

سردبیر والبی
الگوی بازگشتی سه دره، الگویی است که در یک روند نزولی شکل می گیرد و روند را به حالت صعودی...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

سردبیر والبی
الگوی سر و شانه معکوس یک الگوی بازگشتی است که در یک روند نزولی ظاهر می شود و نشان از...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی سر و شانه (Head and Shoulders)

سردبیر والبی
الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی است که در یک روند صعودی ظاهر می شود و نشان از تغییر...
آموزش آموزش تحلیل آموزش چارت الگوهای چارت

الگوی بازگشتی کف گرد یا Rounding Bottom

سردبیر والبی
الگوی کف گرد یک الگوی بازگشتی است که بیشتر برای چارت هفتگی مناسب می باشد. نام دیگر این الگو، نیم...
EnglishIran