الگوریتم اجماع

مکانیزم اثبات کار (PoW) چیست؟

مکانیزم اثبات سهام (PoS) چیست؟

الگوریتم اثبات فعالیت چیست؟

اثبات سهام نمایندگی شده (DPoS) چیست؟

اثبات سوزاندن (Proof of Burn) چیست؟